کارتون ماشا و میشا / عکاسی

در حالی که خرس مشغول مرتب کردن لباس های زیبا ماشا است، او در گنجه یک دوربین قدیمی می بیند.ماشا یک عکس می گیرد و می فهمد که او دارای استعداد برای عکاسی است. سپس تصمیم می گیرد تا مهارت هایش را ازمایش کند و کلاس عکس برای همه حیوانات جنگلی را ترتیب دهد.