پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت - 81 صفحه

پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت - 81 صفحه
✅فهرست مطالب :
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- حیازت مباحات 9
1-2- مفهوم«مال» 11
1-3- مفهوم «مالکیت» 12
1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات 14
1-4-1- تعریف زمین موات 15
1-4-1-1- زمین موات در قانون 15
1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت 15
1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه 16
1-5- حیازت و قاعده سبق 17
1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال 18
1-6-1- مشترکات عمومی 20
1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی 24
1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت 27
1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی 28
1-6-5- فی ء 29
1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت 29
1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات 32
فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات
2-1- ارکان حیازت مباحات 35
2-1-1- قصد حیازت 35
2-1-2- اهلیت حیازت کننده 36
2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) 36
2-1-2-2- رشد 38
2-1-2-3- عقل 41
2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات 42
2-2-1- مفهوم«ایقاع» 43
2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات 44
2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی 44
2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات 45
2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت 45
2-3-1- آبهای مباح 45
2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها 47
2-3-2- معدن 48
2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) 50
2-3-4- حیازت های نوین 51
2-3-5- جهول المالک 52
2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک 52
2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک 53
فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات
3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات 57
3-2-اجازه اشخاص 58
3-2-1-شرایط اجاره اشخاص 59
3-2-2-آثار اجاره اشخاص 60
3-2-2-1-تعهدات اجیر 60
3-2-2-2-تعهدهای مستاجر 61
3-2-3-حیازت اجیر 61
3-3-حیازت به وکالت 62
3-4-شرکت در حیازت 63
3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات 63
3-6-نتیجه گیری 64
3-7-پیشنهادها 65
منابع 67
چکیده انگلیسی 70
✅جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:
https://bit.ly/2FFJHGO