اقامه نماز توسط شهید حاج قاسم سلیمانی در عملیات آزادسازی

اقامه نماز توسط شهید حاج قاسم سلیمانی در عملیات آزادسازی بوکمال