کسانی که در دوره ‌های مدیریتی باعث خسارت به مردم شده اند، باید پاسخگو باشند

بخشی از گفتگوی سخنگوی دستگاه قضا در برنامه گفتگوی ویژه خبری: کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند امروز بایستی پاسخگو باشند/مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند اقدامات آن‌ها از حیث وظایف قانونی‌ای که انجام داده و یا نداده اند بررسی خواهد شد.