فیلم آموزش سالیدورک

فیلم های پیشرفته آموزش نرم افزار سالیدورک در اینجا مدل های مکعبی با هندسه خاص پیچیده در نرم افزار سالیدورک مدل میشود لیست کارهای سالیدورک روی فیلم مشاهده کنید