فکری برای قرارداد با استقلال هیچ مشکلی ندارد

توضیحات نور شرق رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان درباره قرارداد فکری با استقلال و فسخ با نساجی مازندران