حل تست ریاضی کنکور 2 - تدریس خصوصی ریاضی

فیلم آموزشی حل تست ریاضی کنکور، توسط مدرس و طراح آزمون قلم‌چی، استاد محمد جواد محسنی، مدرس گروه آموزشی اوربیتال، مجموعه برترین‌های تدریس خصوصی
https://orbital-teacher.com/index.php