دوره مدیریت پروژه با نرم افزار MS Project

اگر می خواهید برنامه ریزی و مدیریت پروژه را به صورت اصولی و کاربردی بیاموزید، یادگیری نرم افزار MS Project گزینه مناسبی برای شماست.
توضیحات استاد میر مرتضوی در خصوص دوره مدیریت پروژه با MS Project می تواند به شما کمک کند.