مدیر شبکه سه: به فردوسی‌پور پیشنهاد گزارش فوتبال دادیم، قبول نکرد

یک میلیارد تومان مطالبات و ترفیع شغلی ایشان را در این مدت دادیم و با دریافت یک رقم درشتی برنامه فوتبال۱۲۰ را راه انداخت. پیشتر فردوسی‌پور در یک برنامه گفته بود دلم برای گزارشگری تنگ شده است.