دستگاه های فلزیاب مغناطیسی تصویری

فلزیاب تصویری در اصل باید یک فلزیاب از نوع فلزیاب فرکانسی باشد و طراحی مدار اصلی یا مدار مادر آن نیز باید طبق اصول رادار تصویری طراحی شده باشد.

فلزیاب تصویری از دسته یون یاب یا مگنتومتر یا تسلا در هیچ شرایطی از دسته فلزیاب تصویری فرکانسی نمیباشند و مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب طلا را نمیتوانند تفکیک نمایند بدلیل اینکه طلا یک فلز غیر مغناطیس میباشد.

فلزیاب تصویری برای تفکیک طلا در سطح و عمق باید فلزیاب تصویری فرکانسی باشد که اپراتور یا کاربر فلزیاب فرکانسی تصویری بتواند با کد عدد وی دی ای به صورت مجزا طلا را تشخیص و تفکیک نماید.