بررسی ادبی و موسیقایی هفت اثر از آثار موسیقی استاد محمدرضا شجریان، مندرج در کتاب خسرو خوبان

بررسی ادبی و موسیقایی هفت اثر از آثار موسیقی استاد محمدرضا شجریان، مندرج در کتاب خسرو خوبان---
https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%88/