ساخت مزرعه سرپوشیده در بیابان های استرالیا با استفاده از فناوری خورشیدی

بیش از 23 هزار صفحه خورشیدی اشعه های آفتاب را به بالای برج خورشیدی متمرکز می کنند که در نهایت از این حرارت متمرکز شده برای گرمایش گلخانه در زمستان استفاده می شود.