مدیریت احساسات شدید و مدیریت خشم

مدیریت احساسات شدید و مدیریت خشم یک امر حیاتی برای داشتن یک زندگی سالم و موفق است.

هیجانات و احساسات بخشی از وجود ما هستند که هر روز انواع مختلفی از آن را تجربه می کنیم.

ممکن است در طول یک روز، عوامل مختلفی باعث خوشحالی، ناراحتی، اضطراب، احساس ناکامی و یا امیدواری ما شوند.