کلام حق/امام علی

حزب آزادگی ایران اسلامی شاخه ی شهرستان ورامین