ارتودنسی نامرئی و نحوه استفاده از آن

دکتر محمد علی ناصری متخصص ارتودنسی دراصفهان است و در انواع روش های ارتودنسی از جمله ارتودنسی نامرئی مهارت دارد . اشخاصی که مایل نیستند از بریس های ثابت یعنی ارتودنسی ثابت استفاده کنند و ناهنجاری دندان و فک آن ها شدت زیادی ندارد می توانند از ارتودنسی شفاف استفاده کنند .
https://drnaseriorthodontist.com/invisible-orthodontics/