تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس

تصفیه آب با سیستم اسمز معکوس
تصفیه آب قادر به حذف نیترات است. دستگاه های اسمز معکوس بهترین گزینه برای حذف 96 الی 99 درصدی نیترات از آب سرب است.
برای خرید محصولات مخصوصا دستگاه تصفیه آب سی سی کا حتما مشاوره بگیرید.