ما انسان ها گاهی دیر قدر همدیگر را میدانیم

ما انسان ها گاهی دیر قدر همدیگر را میدانیم!
وقتی یک نفر را از دست میدهیم تازه یادش میکنیم، خوبی هایش از جلوی چشمانمان میگذرد، مینشینیم خاطراتی که با او رقم خورده را مرور میکنیم، غصه میخوریم، بغض میکنیم و با خود میگوییم کاش بودی، کاش به همین راحتی از دست نمیدادمت.
خلاصه کنم رفیق
اگر خواستی به کسی بی مهری کنی،
یک لحظه
با خودت
به نبودن اش فکر کن
به نبودن اش برای همیشه