امام خمینی حامی مردم و رهبر ایران

امام خمینی حامی مردم و رهبر ایران