28 کیلو قرص متادون از اراذل و اوباش شرور توسط پلیس اطلاعات تهران بزرگ کشف شد

28 کیلو قرص متادون از اراذل اوباش توسط پلیس اطلاعات تهران بزرگ کشف شد و سرهنگ سعید راستی در حاشیه بازسازی صحنه جرم قمه کشی و درگیری اراذل و اوباش نازی آباد به اشرار هشدار جدی داد که پلیس با قاطعیت با اینگونه افراد برخورد خواهد کرد.

https://sefrdoyek.ir/%D9%82%D8%B1%D8%B5-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86-28-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4/