فلزیاب شرایط زمین و نحوه تشخیص طلا

فلزیاب شرایط زمین و نحوه تشخیص طلا در کار فلزیاب ها تاثیر زیادی دارد. اندازه هدف در شرایط تشخیص فلزیاب اهمیت زیادی را دارا است و شرایط تشخیص فلزیاب های مغناطیسی از دسته سیستم های فلزیاب پالسی و وی ال اف برای تشخیص فلز طلا دچار بی ثباتی در تشخیص میباشد. فلزیاب های پالسی بدلیل نیاز به بالانس زمینی داشتن از قدرت کمی در تشخیص فلزات از جمله طلا برخوردار است.