به نام خداوند بخشنده ی مهربان

حزب آزادگی ایران اسلامی شاخه ی شهرستان ورامین به طور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود