سازنده سوله - 22220266-021

به عنوان یک کشور در حال توسعه، ایران مسیر پر فراز و نشیبی را در یکصد سال گذشته پیموده است و با وجود تمام تلاش های صورت گرفته در حوزه ارتقاء صنعت، این مسیر کماکان ادامه دارد. چرا که علی رغم وجود سیاست گذاری های حمایتی از تولید و بخش صنعت و در کنار وجود زیرساخت پویا و مستعد، فضاسازی مناسب و بهینه و در کامل ترین معنای آن یعنی «سوله سازی» ، هنوز به طور کامل شکل نگرفته است. شرکت های سازنده سوله، یکی از حلقه های مهم این جریان هستند که با کمک به فضاسازی مناسب برای بخش صنعت و تولید، گام موثری در این حوزه بر می دارند.
بانک سوله ایران - 22220266-021
https://souleiran.com/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87/