اصول ایمنی در آزمایشگاه

ایمنی در آزمایشگاه بصورت حاشیه در کنار این موضوعات تدریس شده است در زیر نویس
جزوات و کتابها. اغلب در آموزشها زیاد مهم تلقی نمی شود. بدین دلیل واحدي هم براي آن در نظر گرفته نمیشود.نحوه کار در آزمایشگاه یا ایمنی در آزمایشگاه جزوات و کتابها. اغلب در آموزشها زیاد مهم تلقی نمی شود. بدین دلیل واحدي هم براي آن در نظر گرفته نمیشود.
اما اخیرا به دلایل مختلف اهمیت ایمنی در آزمایشگاه معلوم شده است ولی هنوز در متن اصلی تدریس و کار در آزمایشگاه قرار نگرفته است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.arshadanesh.ir مراجعه نمایید.