فلزیاب تفکیک فرکانس طلا

فلزیاب تفکیک فرکانس طلا
فلزیاب تفکیک فرکانس طلا را در صورتی انجام می دهد که ان فلزیاب از نوع فرکانسی یا فلزیاب جذبی باشد و بتواند فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات در میدان الکتریکی و مغناطیسی امواج الکترو مغناطیس جداگانه مورد ارزیابی و تفکیک قرار دهد و فلزیاب METAL DETECTOR باید قدرت تفکیک فرکانس طلا را طبق اصول اعداد وی دی ای VDI در جدول تفکیک و تشخیص وی دی ای اسکال VDI SCALE دارا باشد تا بتواند فرکانس بازتاب شده طلا را از دیگر منابع و فلزات جداگانه تفکیک نماید.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34