سوله دست دوم شیراز - 22220266-021

وجهه صنعتی شهر شیراز از یک سو و سوابق سوله سازی بانک سوله ایران در این شهر از سوی دیگر، ما را بر آن داشت تا مقاله جامعی در خصوص سوله دست دوم شیراز به رشته تحریر در آوریم. شیراز مرکز استان فارس و پنجمین شهر پر جمعیت کشور محسوب می شود که به دلیل همسایگی با بنادر مهم جنوب کشور، اهمیت استراتژیک خاصی دارد.

بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b2/