مقاله «شاخصه‌های سبک‌شناسی و روایت»/ خانه داستان چوک

گنجینۀ ماندگار، شماره 22
کانون فرهنگی چوک و خانه داستان چوک
مقاله « شاخصه‌های سبک‌شناسی و روایت»
نویسنده «الهام عیسی‌پور»
گوینده «زویا قلی‌‌پور»
تهیه و تنظیم: مهدی رضایی و مریم بستان‌بان
خانه داستان چوک، پایگاه فرهیختگان.
کانال کانون فرهنگی چوک t.me/chookasosiation
خانه ویراستاران چوک t.me/virastaranchook
سایت کانون فرهنگی چوک www.chouk.ir
سایت آموزشی خانه داستان چوک www.khanehdastan.ir
اینستاگرام کانون فرهنگی چوک kanonefarhangiechook