کارتون بره ناقلا / قطع درختان

در این قسمت از کارتون بره ناقلا کشاورز می خواست درخت را در چمن گوسفندان قطع کند تا از چوبش هیزم بسازد. گوسفندان برای منع کشاورز از انجام این نیت مجبور بودند راه هایی پیدا کنند.