(ویدئو) امدادهای با تاخیر

80 پایانه هشدار در اطراف محل آتش سوزی در جزیره مائویی ایالت هاوایی آمریکا نصب شده است. دولت آمریکا مدعی است بزرگترین شبکه هشدار اولیه ایمنی عمومی در فضای باز و کامل ترین سیستم امدادرسانی را در اختیار دارد اما چرا طی هشت روز مقابله با آتش سوزی کاری نکرده است؟