تاروپود شبکه فارس( مصاحبه برنامه تاروپود شبکه استانی فارس با جناب مهندس کوروش اسدسنگابی)

مصاحبه اختصاصی جناب مهندس کوروش اسدسنگابی در پیرو پیام مقام معظم رهبری در سال (1397)با عنوان حمایت کالای ایرانی در برنامه تاروپود از شبکه فارس پخش شد.