داریوش ارجمند: مرگ بر آمریکا که یک رییس جمهور حمال دستور ترور این مرد بزرگ رو داد

داریوش ارجمند: مرگ بر آمریکا که یک رییس جمهور حمال دستور ترور این مرد بزرگ رو داد