یه روز های تو زندگی مون است که هیچ اتفاق خاصی نمی افته

یه روزایی تو زندگیمون هست،
که هیچ اتفاﻕ خاصی نمی افته،
ما به این روزا میگیم:
تکراری...
خسته کننده...!
ولی حواسمون نیست
که میتونست اتفاقات بدی تو این روزها بیفته
طوریکه روزی صد بار دعا کنی کاش همون روزای تکراری باز هم تکرار بشن...

خدایا
به خاطر همه ی روزای تکراری اما بی مصیبتت
هزاران بار شکر