فیلم آموزش فارسی سوم ابتدایی|استاد اجازه

فیلم آموزش فارسی سوم ابتدایی:جلسه اول بخش پنجم
در این ویدئو فیلم تدریس فارسی سوم ابتدایی منطبق بر کتاب درسی سال سوم به شما عزیزان خواهیم آموخت
برای دسترسی کامل به محتوای دوره میتونید به لینک https://ostadejazeh.com/farsi-dovom/ مراجعه کنید
وب سایت استاد اجازه
www.ostadejazeh.com مراجعه کنیدجواب|جلسه اول بخش چهارم