سیاره انسان 5 - Mountains: Life in Thin Air

مستند سیاره انسان - 2011 Human Planet - ق 5 - Mountains: Life in Thin Air / کوهستان: زندگی در ارتفاعات - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat