مهاجرت گرجستان

برای مهاجرت موفق باید در زمینه های گوناگون راجب کشور مدنظر تحقیق شود، از جمله وضعیت شغلی، نرخ مهاجرت، نرخ بیکاری، وضعیت اقامت و وضعیت اقتصادی کشور مورد نظر برای مهاجرت.
اقامت گرجستان و مهاجرت به این کشور جزو موضوعات پرطرفدار در سال های اخیر است. به دلیل نزدیک بودن گرجستان به ایران، هزینه های زندگی پایین نسبت به سایر کشورها و همچنین داشتن فرصتهای سرمایه گذاری خوب، تعداد افراد زیادی از ایران در حال مهاجرت به این کشور هستند.
https://rahpouyan-mohajer.ir/immigration-to-georgia/