سوله دو طبقه - 22220266-021

سوله دو طبقه از جمله کلماتی است که شاید شنیدن آن جالب توجه باشد. اما باید عنوان کرد با توجه به کاربری هایی که در ساخت سوله ها وجود دارد ، بخشی از فضای داخلی سوله ، بصورت دو یا سه طبقه ساخته می شود. این طبقات با هدف ایجاد فضای اداری ، فضای رفاهی کارکنان ، نگهداری تجهیزات و ملزومات و یا دایر کردن واحد های مختلف تولیدی و صنعتی در طبقه دوم ساخته می شوند.
بانک سوله ایران - 22220266-021
https://souleiran.com/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87/