جمع بندی فیزیک کنکور ۱۴۰۲ استاد کامران

برای ثبت نام در این دوره با شماره 09213362873 در ارتباط باشید و یا به سایت رسمی استاد به نشانی زیر مراجعه کنید.
"جمع بندی فیزیک کنکور"
- این همایش طی یک برنامه منظم و در هر جلسه یک فصل بررسی میشود و رفع اشکال هم توسط استاد صورت
میگیرد 20 فروردین آغاز میشود و تا انتهای اردیبهشت به پایان میرسد.
- قبل از بررسی سواالت هر فصل فرض بر این است که شما پاسخ آن سوال را نمیدانید بنابراین تمامی نکات و روشها و
فرمولهای الزم برای حل هر سوال ، در ابتدا آموزش داده میشود تا شما تمامی چیزهایی که برای حل آن سوال باید
بدانید را آموزش ببینید
- سعی شده در انتخاب سواالت هر فصل سه موضوع لحاظ شود
1 )تمرینات مهم کتاب درسی از ان فصل که میتواند در کنکور تست شود
2 )موضوعات مهمی که در کنکور چند سال اخیر مورد توجه بوده و پتانسیل تکرار آن سواالت با تغییراتی وجود دارد
3 )موضوعاتی که در کتاب ، جدید هستند و تا االن از آنها تستی در کنکور نیامده و در آزموهای آزمایشی مطرح شده
- سعی کردیم در این 225 سوال از پرداختن مطالب نظام قدیمی که در بسیاری کتابهای کنکور برای افزایش حجم و
قسمت کتاب به چشم میخورد ، اجتناب کنیم . و از پرداختن به حذفیات کنکور امسال و سواالت سلیقه ای که در کنکور
آزمایشی ها به چشم میخورد اجتناب کنیم و سعی کردیم دقیقا همان چیزی را بگوییم که مورد توجه طراحان کنکور
است
- برای ثبت نام شدگان همایش ، کالس ویژه امتحان نهایی ، دو روز قبل از امتحان به صورت رایگان برگزار میشود
- آخرین همایش ما که در سال گذشته ، برای کنکور 1401 با عنوان 200 سوال برگزار شد و 70 درصد تست های کنکور
1401 را با جزوه همایش تطابق دادیم و دو ساعت پس از برگزاری کنکور در صفحات مجازی این مقایسه را صورت دادیم
امسال همایش پایانی ما کاملتر شده و بیش از 50 درصد سواالت نسبت به پارسال تغییر کرده و 25 سوال هم به حجم
پارسال اضافه شده است تا به امید خدا امسال هم برای 19 امین سال متوالی اولین مجموعه ای در درس فیزیک باشیم
که به فاصله ی چند ساعت پس از برگزاری کنکور ، بتوانیم بیشتر از 70 درصد سواالت را با این 225 سوال تطابق دهیم