کنایه تند محمد دلاوری به مسئولین در برنامه تلویزیونی

محمد دلاوری در برنامه تلویزیونی از مسئولین خواست که اگر نمی توانند کار کنند در منزل بنشینند.