انسان مومن سحر نميشه اما پيامبر پيروان سقيفه سحر می شد

انسان مومن سحر نميشه اما پيامبر پيروان سقيفه سحر می شد