افزایش قدرت سرایت ویروس کرونا

وزیر بهداشت کشورمان گفت: قدرت سرایت ویروس کرونا نسبت به گذشته بیشتر شده و جوانان بیشتری را گرفتار می کند.