آسیب شناسی یک تراژدی (ماجرای دکتر نجفی).

شاید ، این همراه کوچک تان ،
جزء اوّلین کاربران میهن ویدئو بود ،
که خبر تسلیم شدن آقای دکتر نجفی را ،
به خاطر قتل همسر دوّمش (خانم میترا استاد) ، پوشش داد ، امّا ، به عنوان کسی که به تأسّی
از آموخته های اساتیدش ، دغدغهٔ فرهنگی را ،
مهم تر از هر دغدغهٔ دیگری می داند ،
وجه فرهنگی این اتّفاق ، برای حقیر ،
بیش از وجه خبری آن ، اهمّیّت داشت .
روز گذشته ، مقاله ای از یکی از دانشجویان
دکتر نجفی ، در دانشگاه صنعتی شریف ،
به چشمم خورد ، که به این تراژدی ،
نگاهی آسیب شناسانه و فرهنگی داشت .
این مقاله را ، به شکلی که خواهید دید ،
تنظیم کردم ، تا همچنانکه نویسندهٔ این مقاله ،
عنوان نمود ، بدانیم که چنین حوادثی ،
ممکن است ، برای من و شما هم ،
رخ دهد .
به قول ظریفی :
ما ، انسان کامل نیستیم ، بلکه ؛
کاملاً انسانیم ! .
به خدا ، پناه ببریم . همین ! .
نکته :
آقای دکتر نجفی ، دارای مدرک دکترای ریاضی ،
از دانشگاه ام.آی.تی ( M.I.T ) آمریکا بود .