بررسی شاخ گوسفندان

با وجود اینکه در برخی از نژادهای گوسفند، شاخ وجود ندارد اما در بسیاری از نژادها نیز شاخ گوسفند یکی از اجزای بدنی مهم این حیوانات شناخته می شود. https://bazargosfand.com/do-sheep-have-horns/