رونق تولید(مصاحبه جناب مهندس کوروش اسدسنگابی مدیرعامل مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز)

مصاحبه جناب مهندس اسد سنگابی مدیرعامل مجموعه کارخانجات گروه تولیدی پردیس-نانوسیز با موضوع : رونق تولید و حمایت از تولید داخلی(برنامه تاروپود شبکه فارس)