آکادمی ذهنهای ثروتمند، نقطه سرخط

خواندن این کتاب را به تمامی کسانی پیشنهاد می‌کنم
که رسیدن به رؤیاهای‌شان برای‌شان مهم است،
بخصوص مدیران و کارآفرینانی که می‌خواهند امپراطوری خود را پایه‌ریزی نمایند
و کسانی که می‌خواهند با دنیای کارمندی خداحافظی کنند
و هم‌چنین جوانانی که مسئولیت زندگی خود را پذیرفته‌اند و خانواده، شرایط جامعه و فقدان توان مالی را دلیلی بر عقب ماندن خود، نمی‌دانند.