معافیت پزشکی کف پای صاف در خدمت سربازی چه شرایطی دارد؟

برای آنکه مشمول بفهمد کف پای او صاف است روی میزی قرار می گیرد و پزشک از پشت سر، پایی را که روی زمین است مورد بررسی قرار می دهد اگر همه کف پا روی زمین قرار گرفته باشد پای مشمول در اصطلاح صاف است و معافیت پزشکی کف پای صاف به او تعلق می گیرد. این معافیت پزشکی جزیی از معافیت نظام وظیفه است.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d9%81-%d9%be%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d9%81/