آموزش پیانو

آموزش موسیقی تاثیرات مثبتی روی افراد دارد. با توجه به نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، مغز کودکان با آموزش موسیقی سریع تر رشد می کند. آموزش پیانو را می توانید در خانه به کودکان خود بیاموزید.