تعریف فنگ شویی در کتب و ادیان مختلف

انرژی در همه جا وجود دارد و در کتابهای مختلفی در مورد انرژی صحبت شده در کتابهای آسمانی نیز از انرژی ها و تاثیر آنها بسیار مطالبی گفته شده است به عنوان مثال در مورد انرژی شب و روز ،انرژی گیاهان و طبیعت در مورد پاکیزی و نظافت و تاثیر انرژی های مثبت بر روی زندگی افراد بسیار صحبت شده است.