اظهارات دادستان‌ کل‌ کشور در بازدید از دادسرا و اداره ثبت شهرری

حاشیه بازدید از دادسرا و اداره ثبت شهرری