مشاور روابط زناشویی | 02144863952

زوج درمانی یک راهکار مطلوب برای نجات زندگی مان از هر گونه مشکل است ، افرادی که از چنین خدماتی بهره مند می شوند می توانند زندگی موفق تری را تجربه کنند. مراحل مختلفی در این نوع از درمان دنبال می شود ولی همه آنها را می توان در سه طبقه ی گسترده قرار داد.