"خودتحقیری" ، بیماری ۲۰۰ سالهٔ ایرانیان.

در این ویدئو ، آقای " رائفی پور " ،
با استناد به آمارهای سازمان ملل ،
مزیّت های مختلف کشورمان را ،
معرّفی کرده ، و عارضهٔ " خود کم بینی " ،
و " خودتحقیری " مزمن در میان ما را ،
معلول استعمار ۲۰۰ ساله می داند .
بخش انتهایی این ویدئو ، دیدنی است .