متولدین دی ماه را بشناسیم !

متولدین دی ماه ثابت قدم - قدرت طلب - خانواده دوست - با انضباط هستند .
انگشتر یاقوت برای متولدین دی ماه بسیار خوش یمن است .

خصوصیات اخلاقی زن متولد دی ماه :
خوش رو - با حیا - هنر دوست -خوش کلام و خوش بیان

خصوصیات اخلاقی مرد متولد دی ماه :
مهربان - دلسوز - قدرت طلب

برای شناخت بیشتر خصوصیات متولدین دی ماه ویدیو را تا آخر مشاهده کنید .